Ing. Štefan Marhefka ESPO

Ing. Štefan Marhefka ESPO

Suchá hora 1744/45
060 01 Kežmarok
IČO: 35214767
DIČ: 1020723715

Informácie o kancelárii Ing. Štefan Marhefka ESPO

Spoločnosť  Ing. Štefan Marhefka ESPO  poskytuje účtovné a ekonomické služby klientom z radov fyzických i právnických osôb.

Kvalifikované komplexné služby poskytujeme v nižšie uvedených  oblastiach.

 

Vedenie účtovníctva

 V rámci vedenia podvojného účtovníctva Vám poskytujeme nasledovné služby:

• spracovanie predložených dokladov

• vedenie hlavnej knihy

• vedenie analytickej evidencie

• vedenie účtovného denníka

• evidencia pohľadávok a záväzkov

• evidencia majetku

• vedenie pokladničnej knihy

• evidencia DPH, daňové priznanie

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

 

V rámci jednoduchého účtovníctva Vám poskytneme nasledovné služby:

• vedenie peňažného denníka

• vedenie pokladničnej knihy

• vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

• vedenie evidencie majetku

• vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty

• spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie

• vedenie ostatných účtovných kníh

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

Mzdová a personálna agenda:

• mesačné spracovanie miezd

• vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad

• ročné zúčtovanie dane z príjmu

• vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov

• daň zo závislej činnosti

• vedenie mzdových listov

• vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

 

Daňová evidencia, spracovanie daňových priznaní:

▪ daň z príjmov PO

▪ daň z príjmov FO

▪ daň z pridanej hodnoty

▪ daň z motorových vozidiel

▪ daňové spory

▪ daňová optimalizácia

▪ previerky daní Zabezpečenie audítorských služieb prostredníctovom spolupracujúceho licencovaného audítora.

 

Poskytujeme účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo  a ďalšie služby v uvedených oblastiach po dohode s klientom.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Štefan Marhefka ESPO

Suchá hora 1744/45

060 01  Kežmarok

 

Kde nás nájdete?